Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Anémia pri liečbe VHC a súvislosť s trvalou virologickou odpoveďou

Anémia pri liečbe VHC a súvislosť s trvalou virologickou odpoveďou Anémia v súvislosti s liečbou je spojená s vyššou pravdepodobnosťou dosiahnutia trvalej virologickej odpovede (SVR) medzi osobami liečenými kombinovaným preparátom s peginterferónom (PEG) a ribavirínom (RBV). Vyplýva to z výsledkov štúdie IDEAL.

Do štúdie bolo zaradených 3 070 pacientov infikovaných HCV genotypu 1. Subjekty boli randomizované (1:1:1) a liečené 48 týždňov PEG 2b v dávke 1,5 μg/kg/týždeň alebo PEG 2b 1,0 μg/týždeň + RBV v dávke 800 – 1 400 mg/d alebo PEG 2a 180 μg/týždeň + RBV 1 000 – 1 200 mg/deň. Anémia bola definovaná hodnotou hemoglobínu pod 100 g/l, pričom anemickí pacienti dostali protokolom redukovanú dávku RBV a potom im bol podávaný erytropoetín (EPO) podľa uvážení. U pacientov s virologickým zlyhaním bola liečba ukončená v 12. alebo 24. týždni.

U 2 158 pacientov (70 %) nebola pozorovaná žiadna anémia, u ďalších 865 pacientov (28 %) sa anémia objavila. Preparát s obsahom EPO bol podávaný u 449 anemických pacientov (52 %). Odpoveď na liečbu bola hodnotená v 3 skupinách pacientov: bez anémie, s anémiou a bez EPO, s anémiou a s podávaním EPO.

Pacienti s anémiou v porovnaní s pacientmi bez anémie dosiahli s výrazne väčšou pravdepodobnosťou liečebnú odpoveď na konci liečby a tiež trvalú virologickú odpoveď, napriek tomu, že dostali menšie dávky RBV. Medzi pacientmi s anémiou bolo užitie EPO spojené s nižším počtom nutnosti prerušenia liečby na podklade nepriaznivých príhod a tiež s častejšou odpoveďou na liečbu už v jej priebehu. Podstatné zvýšenie počtu prípadov s dosiahnutou trvalou virologickou odpoveďou však u týchto pacientov zaznamenané nebolo.

I keď môže existovať potenciálne skreslenie pri porovnaní nerandomizovaných skupín, tieto dáta naznačujú, že ďalšie faktory ako na strane hostiteľa, tak faktory týkajúce sa liečby (napr. koncentrácie RBV v plazme alebo v hepatocyte) prispievajú k vyšším počtom trvalých virologických odpovedí u pacientov, u ktorých došlo k rozvoju anémie.

Tieto dáta podporujú hypotézu, že anémia súvisiaca s liečbou môže byť farmakodynamickým markerom expozície pacienta účinnému metabolitu ribavirínu – RBV trifosfátu. Stanovenie roly EPO v tejto štúdii práve prebieha.

(jos)

Zdroj: Poster č. 1851, prezentované na 59. stretnutí Annual Meeting of the American Assotiation for the Study of Liver Diseases, ktoré sa konalo v dňoch 31. 10. – 4. 11. 2008 v kalifornskom San Franciscu.


Archív

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Fenylketonurie a PKU dieta