Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Genetické predispozície k vzniku hepatocelulárneho karcinómu u pacientov infikovaných vírusom hepatitídy C

Genetické predispozície k vzniku hepatocelulárneho karcinómu u pacientov infikovaných vírusom hepatitídy C Hepatocelulárny karcinóm je vážnym následkom žltačky typu C. Vírus hepatitídy C totiž spôsobuje vznik zápalu a oxidatívneho stresu, a tým môže indukovať proliferáciu a mutagenézu hepatocytov a vznik hepatocelulárneho karcinómu. Mangánová superoxid dismutáza (MnSOD) je významným enzýmom katalyzujúcim detoxikáciu voľných radikálov. Tým podstatne chráni tkanivo pečene pred poškodením.

Zníženie aktivity tohto enzýmu by preto mohlo byť spojené s vyšším výskytom hepatocelulárneho karcinómu u osôb, ktoré vírusovú hepatitídu C prekonali. Mangánová superoxid dismutáza je kódovaná jadrovou DNA a nachádza sa v mitochondriálnej matrix. Zámena thymínu za cytozín v oblasti DNA kódujúcej tento enzým spôsobí zámenu valínu za alanín v signálnom peptide v pozícii 9. Homozygoti Ala/Ala majú vysokú aktivitu MsSOD na rozdiel od homozygotov Val/Val.

Vzťah tohto polymorfizmu k chorobám pečene však nie je jednoznačný. Zatiaľ čo vo Veľkej Británii nebola nájdená súvislosť medzi polymorfizmom Val9Ala a fibrózou pečene, vo Francúzsku bola odhalená korelácia medzi pečeňovým nálezom u cirhotikov a výskytom tohto polymorfizmu. Výskum zaoberajúci sa možným vplyvom rozdielnej aktivity MnSOD na vznik hepatocelulárneho karcinómu porovnával 96 pacientov s týmto nádorom s 222 zdravými jedincami (porovnateľnými čo sa týka veku, pohlavia a etnickej príslušnosti). Pri genetickom vyšetrení bola použitá technika PCR a RFLP analýza.

Homozygoti Ala/Ala sa vyskytovali v 31 % v skupine chorých a v 18 % medzi zdravými jedincami. To zodpovedá pomeru šancí (odds ratio, OR) 2,89, s 95 % hladinou významnosti (CI) v rozmedzí hodnôt 1,47 – 5,68. Rozdelenie na podskupiny podľa stavu infekcie odhalilo zvýšené riziko pre nosičov alely Ala/Ala (32,2 %) v porovnaní so 14,8 % v kontrolnej skupine (odds ratio 5,09).

Výsledky ukazujú, že genetický polymorfizmus mangánovej superoxid dismutázy je spojený so zvýšeným rizikom hepatocelulárneho karcinómu u pacientov infikovaných vírusom hepatitídy C.

(hul)

Zdroj: Genetic polymorphism in the manganese superoxide dismutase gene is associated with an increased risk for hepatocellular carcinoma in HCV-infected Moroccan patiens. Sayeh Ezzikouri, et al. Mutation Research 2008;649:1–6.


Archív

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Fenylketonurie a PKU dieta