Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Hepatitída C zvyšuje riziko karcinómu pečene

Hepatitída C zvyšuje riziko karcinómu pečene Riziko vzácnej formy karcinómu pečene, tzv. intrahepatického cholangiokarcinómu, ktorý sa vyskytuje v pečeňových žlčovodoch, je signifikantne zvýšené u jedincov infikovaných vírusom hepatitídy C (HCV), čo bolo potvrdené na veľkej štúdii vykonanej u amerických veteránov.

Jedinci infikovaní vírusom HCV sú tiež vo zvýšenej miere ohrození iným typom karcinómu pečene – hepatocelulárnym karcinómom. Karcinóm pečene je v celosvetovom meradle treťou hlavnou príčinou úmrtí na nádorové ochorenia.

Nálezy vychádzajú z vyšetrení 146 394 pacientov infikovaných HCV a 572 293 neinfikovaných dospelých jedincov, väčšinou mužov. Všetci boli sledovaní v priemere viac než 2 roky.

Pri porovnaní subjektov infikovaných a neinfikovaných HCV bolo riziko hepatocelulárneho karcinómu v skupine infikovaných 15-krát vyššie. Riziko vzniku intrahepatického cholangiokarcinómu bolo 2,5-krát vyššie v skupine infikovaných. Ďalej bolo u infikovaných zistené o 23 % vyššie riziko karcinómu pankreasu.

Analýza berúca do úvahy aj ostatné vplyvy, ako je abúzus alkoholu a pankreatitída, potvrdila jasnú súvislosť medzi infekciou HCV a hepatocelulárnym karcinómom a intrahepatickým cholangiokarcinómom. Spojitosť medzi infekciou HCV a karcinómom pankreasu však nebola štatisticky potvrdená.

Dr. Hasdhem B. El Serag z houstonského VA Medical Center s kolegami a ďalej pracovníci z National Cancer Institute v Rockville v Marylande konštatujú, že zmiešané výsledky tejto štúdie, týkajúce sa spojitosti medzi HCV infekciou a karcinómom pankreasu, by si zaslúžili ďalšie preskúmanie.

Výskumníci sú v zhode v tom, že včasné intervenčné stratégie, vrátane screeningu HCV pozitívnych jedincov vo včasnejších fázach, by mohli viesť k zlepšeniu výsledkov ako u chorých s hepatocelulárnym karcinómom, tak u chorých s intrahepatickým cholangiokarcinómom.

(jos)

Zdroj: Hepatology, Janury 2009.

Archív

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Nemoci srdce