Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Klinické hodnotenie účinnosti kombinovanej terapie pegylovaným interferónom a ribavirínom

Klinické hodnotenie účinnosti kombinovanej terapie pegylovaným interferónom a ribavirínom V odbornej literatúre sa uvádza, že u 60 % chorých s hepatocelulárnym karcinómom bola zistená príčinná súvislosť s infekciou vírusom hepatitídy typu C. Zatiaľ však neexistuje jednoznačná terapeutická schéma pre liečbu tejto hepatitídy. V terapii sa uplatňujú pegylované a konsenzuálne interferóny, ribavirín a amantadín.

Pegylované interferóny, ktoré sú dnes najčastejšie odporúčané, majú vzhľadom k väzbe klasických interferónov na etylénglykol predĺžený biologický polčas, odporúča sa preto aplikácia raz týždenne. V literatúre je uvádzaný aj nižší výskyt nežiaducich účinkov.

Cieľom štúdie kórejských vedcov bolo objasniť účinnosť a bezpečnosť kombinovanej terapie pegylovaných interferónov a ribavirínu u pacientov s chronickou infekciou HCV. V štúdii bolo retrospektívne analyzovaných 84 pacientov. Z toho 35 pacientov s genotypom 1 bolo liečených pegylovaným interferónom v dávkach 180 μg/týždeň a ribavirínom v dávkach 1 000 – 1 200 mg/deň počas 48 týždňov. Zvyšných 49 pacientov s genotypom non-1 bolo takisto liečených pegylovaným interferónom v dávkach 180 μg/týždeň, ale dávky ribavirínu sa líšili – bolo podávaných 800 mg denne, a to počas 24 týždňov.

Skorá odpoveď na liečbu bola zaznamenaná u 87 % pacientov s genotypom typu 1. Na konci terapeutickej schémy bola u 82,6 % pacientov s genotypom typu 1 a u 97,6 % pacientov s genotypom non-1 priaznivá odpoveď na liečbu. Eliminácia vírusu HCV bola preukázaná u 53 pacientov (82,8 %) zo 64, ktorí dokončili štúdiu. Vírus bol eliminovaný u 16 osôb z celkom 23 s HCV genotypom 1 a u 37 zo 41 pacientov, ktorí mali HCV genotyp non-1. Biochemická odpoveď na terapiu (hodnotené na konci terapeutickej schémy) bola priaznivá u 58 (90,6 %) pacientov – z toho bolo 20 pacientov s HCV genotypom 1 a 38 pacientov s HCV genotypom non-1.

V štúdii bola jednoznačne preukázaná účinnosť kombinovanej terapie pegylovaným interferónom a ribavirínom u pacientov s infekciou vírusom hepatitídy typu C.

Poznámka

Dĺžka terapie chronickej hepatitídy typu C je závislá od genotypu HCV a virémie. Pri genotype 1 s virémiou nad 2 mil. cp/ml by mala liečba trvať 12 mesiacov. Pri genotype 1 s virémiou pod 2 mil. cp/ml by liečba mala trvať aspoň 6 mesiacov. Pri genotypoch non-1 (t. j. 2 a 3) je odporúčaná dĺžka terapie aspoň 6 mesiacov. Odporúčané dávkovanie ribavirínu je 10,6 mg/kg. Ribavirín inhibuje syntézu mRNA, ale pri monoterapii nikdy nedochádza k eliminácii HCV.

(peta)

Zdroj:

  1. Kyoung Tae Kim, Sang Young Han, Jong Han Kim, Hyun Ah Yoon. Clinical outcome of pegylated interferon and ribavirin therapy for chronic hepatitis C. Korean J Hepatol 2008;14:36–45.
  2. Kao JH, Chen PJ, Lai MY, et al. Efficacy of consensus interferon in the treatment of chronic hepatitis C. J Gastroenterol Hepatol 2000;15:1418–1423.

Archív

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR