Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Peginterferón alfa-2b a ribavirín v liečbe hepatitídy C po kombinovanej transplantácii pečene a obličiek

Peginterferón alfa-2b a ribavirín v liečbe hepatitídy C po kombinovanej transplantácii pečene a obličiek Vírusová hepatitída C sa objavuje častejšie u dlhodobo dialyzovaných pacientov. A naopak, zlyhávanie pečene môže viesť k vzniku hepatorenálneho syndrómu. Existujú štúdie o bezpečnosti a účinnosti protokolov využívaných v liečbe rekurentnej hepatitídy C po transplantácii pečene pegylovaný interferón alfa-2b (PI) a ribavirín. Chýbali pravdaže údaje o antivírusovej terapii po kombinovanej transplantácii pečene a obličiek, ktorá môže byť práve u takýchto chorých nutná.

Šiestim pacientom s rekurentnou infekciou vírusom hepatitídy C (z toho 5 bolo nakazených vírusom genotypu 1 a jeden vírusom genotypu 4) bol preto 48 týždňov podávaný peginterferón alfa-2b a ribavirín. Všetci chorí podstúpili pečeňovú biopsiu pred liečbou a 72 týždňov po liečbe. U štyroch z pacientov bola vírusová nálož pred liečbou nižšia než 1 000 000 IU/ml.

Ustálená virologická odpoveď sa podávaním PI s ribavirínom dosiahla u 50 % subjektov. U žiadneho pacienta nedošlo k rozvoju známok poškodenia obličkových funkcií či rejekcie štepu. U jedného chorého, u ktorého sa nepodarilo dosiahnuť ustálenú virologickú odpoveď, došlo k rozvoju zlyhania pečene v dôsledku infekcie vírusom hepatitídy C. Tento pacient po 13 mesiacoch zomrel.

Neutropénia a anémia sa objavili u polovice skúmaných osôb. Lekári v takom prípade zredukovali dávku peginterferónu a ribavirínu a podali G-CSF (granulocyte-colony stimulating factor) alebo erytropoetin.

Z prvých výsledkov teda vyplýva, že terapia peginterferónom alfa-2b je bezpečná a účinná i pri podaní osobám po kombinovanej transplantácii pečene a obličiek. Súčasná transplantácia pečene a obličiek sa týka pomerne úzkeho okruhu osôb. Je teda možné, že na publikáciu štúdie s väčším súborom pacientov si budeme musieť ešte počkať. Malá štúdia tak predstavuje cenné vodidlá pre terapiu týchto chorých.

(hul)

Zdroj: Schmitz V. Peginterferon alfa-2b plus ribavirin for the treatment of hepatitis C recurrence following combined liver and kidney transplantation. Ann Transplant 2007;12:22–27.


Archív

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Křečové žíly