Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Pozitívny vplyv antivírusovej liečby na dlhodobú prognózu u pacientov s cirhózou a s chronickou hepatitídou C

Pozitívny vplyv antivírusovej liečby na dlhodobú prognózu u pacientov s cirhózou a s chronickou hepatitídou C Hlavným dôsledkom ochorenia vírusovou hepatitídou C (VHC) je progresia choroby a rozvoj cirhózy a z toho plynúce potenciálne komplikácie ako krvácanie, ascites a hepatocelulárny karcinóm (HCC). Zatiaľ nebol určený vplyv antivírusovej terapie na dlhodobý výsledok pri VHC. Cieľom opisovanej štúdie bolo zhodnotiť vplyv antivírusovej liečby na dlhodobý výsledok VHC u pacientov trpiacich už premosťujúcou fibrózou alebo cirhózou.

Do štúdie bolo zaradených celkom 244 pacientov s VHC, premosťujúcou fibrózou alebo cirhózou. Všetci pacienti boli liečení minimálne jednou liečebnou kúrou interferónom (konvenčným alebo pegylovaným) s ribavirínom alebo bez neho počas 1 roka. Trvalá virologická odpoveď (SVR) bola definovaná ako nedetegovateľná HCV RNA v sére 24 mesiacov po ukončení liečby. Bol porovnávaný kumulatívny výskyt hemorágie, ascitu a HCC medzi pacientmi, u ktorých bola zjavná SVR, a tými, kde SVR nenastala. Vplyv liečebnej odpovede na histologický nález bol hodnotený u 64 pacientov.

Hlavnými charakteristikami študovanej populácie bolo mužské pohlavie (68 %), priemerný vek 55 rokov, stredný čas sledovania bol 5 rokov po prvej biopsii a 2 roky po poslednej liečbe. SVR sa vyvinula u 34 % pacientov a bola častejšia u pacientov s premosťujúcou fibrózou než u pacientov s cirhózou, častejšia bola tiež pri genotypoch 2 a 3 než pri genotypoch 1 a 4. SVR nesúvisela s vekom, BMI alebo s hladinou HCV RNA v sére.

Pacienti bez SVR mali častejšie komplikácie cirhózy ako ascites (21 % v. 5 %) a hemorágia (7 % v. 1 %) v porovnaní s pacientmi, ktorí SVR dosiahli. HCC sa vyvinul u 22 pacientov. Kumulatívny výskyt HCC bol vyšší u pacientov, kde zlyhala liečba. Histologická analýza ukázala zníženie fibrózneho skóre aspoň o 1 bod u 41 % pacientov oproti 11 % pacientov, ktorí SVR nedosiahli.

U pacientov s premosťujúcou fibrózou a cirhózou je antivírusová terapia spojená so signifikantnou regresiou fibrózy a dlhodobo priaznivo ovplyvňuje ochorenie, vrátane zníženia počtu komplikácií cirhózy a výskytu HCC.

(jos)

Zdroj: Presented at the 58th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases; November 2–6, 2007; Boston, Massachusetts, Poster 243.


Archív

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba