Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Prediktory liečby u pacientov s hepatitídou B a C

Prediktory liečby u pacientov s hepatitídou B a C Zhodnotenie odpovede na liečbu už dnes pomáha individualizovať liečbu pacientov s hepatitídou. V súčasnosti sa pripravuje do tlače článok zhŕňajúci najnovšie poznatky o všetkých prediktoroch vírusovej hepatitídy. Prinášame vám z neho najdôležitejšie informácie.

Hepatitída B a hepatitída C predstavujú vážny medicínsky problém nielen vo svete, ale stále častejšie aj v našej republike. Viac než 400 miliónov ľudí na svete je nakazených hepatitídou B navzdory existencii vakcíny. Odhaduje sa, že okolo 170 miliónov osôb je infikovaných vírusom hepatitídy C. Medzi komplikácie oboch ochorení, s ktorými sa stretávame najčastejšie, patrí predovšetkým pečeňová cirhóza a rozvoj hepatocelulárneho karcinómu.

Prediktory liečebnej odpovede pri chronickej hepatitíde B

Pri chronickej hepatitíde B bol hodnotený vplyv niekoľkých prediktorov virologickej odpovede u pacientov liečených interferónom alfa. Nízka počiatočná koncentrácia vírusovej DNA, genotyp vírusu A, prípadne B a vysoké počiatočné hladiny ALT sú významne spojené s lepšou odpoveďou na liečbu.

U chorých liečených nukleozidovými či nukleotidovými analógmi je tiež dôležitá počiatočná hladina DNA, avšak už nie tak genotyp vírusu. V priebehu liečby je najlepším prediktorom odpovede kinetika vírusovej DNA. Včasná odpoveď na liečbu je spojená s lepšou virologickou odpoveďou na liečbu a nižším rizikom vzniku rezistentných mutovaných foriem vírusu.

Prediktory liečebnej odpovede pri chronickej hepatitíde C

Pre súčasnú štandardnú terapiu pegylovaným interferónom alfa v kombinácii s ribavirínom pacientov s chronickou hepatitídou C platí, že medzi nezávislé prediktory dosiahnutia trvalej virologickej odpovede patrí infekcia vírusom genotypu 2 a 3, počiatočná vírusová nálož pod 400 000 – 800 000 IU/ml. Ďalšími ukazovateľmi sú ázijská či indoeurópska národnosť, mladší vek, nižšie hladiny GGT, absencia pokročilej fibrózy, cirhózy či steatózy.

Najlepším prediktorom založeným na priebežných výsledkoch liečby zostáva dosiahnutie takzvanej rýchlej virologickej odpovede, teda dosiahnutie nedetekovateľnej hladiny RNA vírusu po štyroch týždňoch terapie.

Autorka prehľadového článku uzatvára, že predikcia odpovede na liečbu má svoje dôležité miesto v plánovaní liečby u pacientov s hepatitídou B a C. Slúži na väčšiu individualizáciu predovšetkým dĺžky liečby s ohľadom na nepríjemné vedľajšie účinky liečby.

(hul) Zdroj: Kau A, et al. Treatment predictors of a sustained virologic response in hepatitis B and C. J Hepatol 2008; doi:10.1016/j.jhep.2008.07.013.


Archív

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR