Přeskočit navigaci

Aktuálne pre odborníkov

Účinnosť pegylovaného interferónu alfa-2b v porovnaní s pegylovaným interferónom alfa-2a spolu s ribavirínom v liečbe pacientov infikovaných vírusom hepatitídy C

Účinnosť pegylovaného interferónu alfa-2b v porovnaní s pegylovaným interferónom alfa-2a spolu s ribavirínom v liečbe pacientov infikovaných vírusom hepatitídy C Už niekoľko rokov prebieha konkurenčný boj medzi firmou Roche, výrobcom peginterferónu alfa-2a (Pegasys) a firmou Schering-Plough vyrábajúcou peginterferón alfa-2b (PegIntron). Výsledky porovnávajúce účinnosť oboch liečivých prípravkov v kombinácii s ribavirínom ukazujú, že pre liečbu osôb nakazených vírusom hepatitídy C s genotypom 1 je výhodnejšia liečba PegIntronom.

Cieľ štúdie

Cieľom štúdie bolo osvetliť rozdiely v účinnosti medzi podávaním pegylovaného interferónu alfa-2a vo fixných dávkach a liečbou pegylovaným interferónom alfa 2-b, ktorý sa dávkuje podľa hmotnosti pacienta. Oba prípravky boli podávané v kombinácii s ribavirínom. Cieľovým súborom boli pacienti s chronickou hepatitídou C doposiaľ farmakologicky neliečení. Výskum prebiehal od roku 2001.

Metodika

Meradlom účinnosti bolo dosiahnutie trvalej virologickej odpovede, čo znamená absenciu detegovateľnej vírusovej RNA šesť mesiacov od dosiahnutia liečebnej odpovede (SVR). Dáta boli analyzované pomocou hierarchického generalizovaného lineárneho modelu, na vyjadrenie výsledkov bolo použité odds ratio. Výber pacientov bol determinovaný prospektívne skupinou odborníkov. Boli sledované tieto deskriptívne parametre účastníkov štúdie: vek, pohlavie, rasa, hmotnosť a pôvodná hladina ALT.

Výsledky

  • Šesť miest (2× USA, 2× Nemecko, 2× Taliansko) nazhromaždilo dáta dohromady 824 pacientov (61 % mužov, 94 % belochov, priemerný vek 46 rokov, priemerná hmotnosť 76 kg).
  • Obe skupiny boli porovnateľné z hľadiska vstupných charakteristík a dávkovania liečiv (priemerná dávka 957 mg peginterferónu alfa-2b, 987 mg alfa-2a).
  • SVR u pacientov nakazených vírusom s genotypom 1 bola štatisticky významne (p = 0,017) častejšia u tých, ktorí boli liečení peginterferónom alfa-2b (plus ribavirínom) v porovnaní s osobami, ktoré boli liečené peginterferónom alfa-2a (plus ribavirínom).
  • SVR bolo tiež častejšie dosiahnuté medzi pacientmi liečenými PEG-IFN alfa-2b (PegIntron) nakazenými vírusom s genotypom G2 a G3. Tento výsledok však nedosiahol štatistickú významnosť.

Záver

Užitie pegylovaného interferónu alfa-2b je u dosiaľ neliečených dospelých osôb nakazených vírusom genotypu 1 výhodnejšie oproti liečbe peginterferónom alfa 2a v dosiahnutí SVR.

(hul)

Zdroj: Prezentované na 56. výročnom stretnutí American Association for the Study of Liver Diseases 11. – 15. 11. 2005 San Francisco (California, USA). Abstrakt číslo 62599.


Archív

fact sheet

 

Súhrn charakteristických vlastností lieku PegIntron

PegIntron
 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Revmatické nemoci